August 13, 2022

จัดพิธี

วันที่14 ตุลาคมในห้องแถลงข่าว ตึกพระจอมเกล้า(ถนนหนทางโยธี) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็สิ่งใหม่ สโมสรปัญญาประดิษฐ์เมืองไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand:AIAT)ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามสมาพันธ์พันธมิตรปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ(National AI Consortium) ภายหลังได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุน ด้านการพัฒนากําลังคน การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกร-วิศวกร-นักวิจัย-วิสาหกิจเริ่มต้น...