August 19, 2022

จ้างแรงงาน

พล.อำเภอคงจะชีพ ตันตระการซื้อขาย ผู้ประกาศกระทรวงกลาโหม พูดว่า ข้างความยั่งยืนจะต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจ หยุดว่าจ้างแรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายทำงาน เนื่องจากว่าไม่ผ่านการคัดเลือกกรองควบคุมโรค ซึ่งจะสร้างปัญหาการกลับมาแพร่ระบาดและความเสียหายต่อส่วนรวมระยะยาวในสถานการณ์และโอกาสที่เรากำลังเปิดประเทศและกลับมาใช้ชีวิตปกติในวิถีใหม่ร่วมกัน โดยในภาพรวมของการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ยังคงมีการทำเป็นขบวนการ โดยมีต้นทางจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่เห็นแก่ได้ สั่งความต้องการแรงงานเถื่อนไปยังตัวแทนหรือนายหน้าที่จัดตั้งแฝงในรูปบริษัท มีการส่งต่อไปยังผู้นำพาทั้งฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้านนำพาเข้า มีผู้ให้ที่พักพิงหลบซ่อนและเคลื่อนย้ายนำส่งพื้นที่เป้าหมายชั้นใน บางขบวนการมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อประโยชน์และรับส่วยรายหัว มีการกักขังหน่วงเหนี่ยว ซึ่งขณะนี้ฝ่ายข่าวกำลังติดตามและสืบG2GBETจากผู้นำพาที่จับได้ถึงความเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.64 ถึงปัจจุบัน ฝ่ายความมั่นคง...