August 19, 2022

ทบทวนสิทธิ

อัปเดตปัจจุบันมาตารการแก้ไขผู้เอาประกันตนในระบบประกันสังคม ก่อนหน้านี้สำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินแก้ไขประกันสังคม ให้กับผู้เอาประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 รวมทั้ง มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ในพื้นที่ 9 กิจการ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือนายจ้าง โดยมีผู้ประกันตน  ม.33, 39 และ 40 จำนวนเกือบ 12 ล้านคน แต่พบว่ายังมีกลุ่มเก็บตกได้รับสิทธิเยียวยาแต่โอนเงินไม่สำเร็จเข้าบัญชีพร้อมเพย์ประมาณ  200,000 ราย...