August 15, 2022

บัตรคนจน

วันที่ 19 เดือนตุลาคม64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ ผู้ประกาศประจำนร แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นเห็นด้วยวงเงิน 54,600 ล้านบาท มี 1.โครงการเพิ่มกำลังสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 คนละ 200 บาท ระยะเวลา 2 เดือน หรือเดือนพ.ย.-ธ.ค.64 วงเงิน 8,122 ล้านบาท 2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง...
อัปเดตสำหรับผู้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ตุลาคม 2564 กรมบัญชีกลางจะเริ่มทยอยง่ายเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และก็ เบี้ยความพิกลพิการ โดยมีไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้  วันที่ 1 ตุลาคม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินทั้งหมด 2 รายการ ได้แก่ รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000...