October 6, 2022

ปกิรูปที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุมัติเงินกองทุนปฏิวัติที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 รวม 200 ล้าน หวังปรับปรุงคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   ช่วงวันที่ 23 เดือนกันยายน64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการเกษตรและก็สหกรณ์ เป็นประธานสัมมนาคณะกรรมการปรับปรุงที่ดินเพื่อทำการเกษตร (คปก.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบสัมมนาระยะไกล Application: Zoomในห้องที่ใช้ในการประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ห้องสำหรับประชุมจำลอง...