August 14, 2022

ผู้บริหารปลัด ศธ.

น.ส.ตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวมาว่า ตนได้เซ็นชื่อในบันทึกเนื้อความแจ้งแนวปฏิบัติการจัดการงานบุคคล เพื่อสร้างความมั่นใจ วางใจของหน่วยงาน ส่งไปยังประธานปลัด ศธ.เพื่อรู้รวมทั้งถือปฏิบัติ โดยบันทึกเนื้อความดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วมีประโยชน์สำคัญ ดังต่อไปนี้ เมื่อครั้งมาดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการศธ. ตนได้ประกาศ   นโยบาย “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” โดยให้ความสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ที่ทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชนกลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของ ศธ.รวมทั้งมีรูปแบบการทำงานที่สร้างความไว้วางใจในการทำงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสนั้น PGSLOT  ...