August 20, 2022

ผู้ปลูกข้าว

“ประกันรายได้” เกษตรกรไทย ข้างหลังห้องประชุมคณะรัฐมนตรี(คณะรัฐมนตรี) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ต.ค. 2564 ลงความเห็นอนุมัติโครงงาน “รับรองรายได้” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4.7 ล้านครัวเรือน, ปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 5 แสนครัวเรือน และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 4.5 แสนครัวเรือน รวม 3 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 27,390 ล้านบาท ดูแลเกษตรกรครอบคลุมกว่า...