August 19, 2022

วังจันทร์วัลเลย์

บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย) ในฐานะบริษัทชั้นหนึ่งด้านพลังงาน ซึ่งเคลื่อนหน่วยงานด้วยสิ่งใหม่แล้วก็เทคโนโลยีมาอย่างสม่ำเสมอ ได้ปรับปรุง “วังจันทร์วัลเลย์” พื้นที่ราว 3,454 ไร่ ในพื้นที่ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดจังหวัดระยอง ซึ่งระยองนั้นอยู่ใน 3 จังหวัดตามโครงการ “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ร่วมกับชลบุรีและฉะเชิงเทรา และวังจันทร์วัลเลย์ เป็นส่วนหนึ่งของ “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” มุ่งสร้างความเป็นเมืองที่มีทั้งสำนักงาน ศูนย์วิจัย สถาบันการศึกษา และพื้นที่การใช้ชีวิต อาทิ สนามเด็กเล่น ที่พักอาศัย โรงพยาบาล...