September 29, 2022

วันลากรณีพิเศษ

นางสาวสุธาสินี แก้วเหล็กไหล โครงข่ายสิทธิเพื่อแรงานระหว่างประเทศ ถ้อยแถลงคำเรียกร้องเนื่องใน Decent Work Day ต่อรัฐบาลว่าเหตุการณ์โควิดที่เกิดผลพวงต่อคนงานอย่างมากมาย ซึ่งแรงงานระหว่างชาติยิ่งมีความลำบากตรากตรำ ที่งานรวมทั้งรายได้ลดน้อยลงอย่างยิ่ง ไม่ต่างจากแรงงานไทยและดูเหมือนจะยากลำบากยิ่งกว่า ด้วยอุปสรรคด้านภาษาจึงเข้าไม่ถึงข้อมูลความช่วยเหลือด้านต่างๆโดยเฉพาะการรับตรวจหาเชื้อและฉีดวัคซีน ที่นายจ้างใช้เป็นเงื่อนไขกับกลุ่มลูกจ้างทำงานบ้าน ให้หยุดทำงานชั่วคราว โดยให้ไปรับวัคซีนและมีหนังสือรับรองจึงจะรับให้ทำงาน นางสาวสุธาสินี กล่าวอีกว่าเราได้รับการร้องเรียนจากแรงงาน หลายโรงงาน หลายอุตสาหกรรมเช่นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า นายจ้างให้ลูกจ้างที่หยุดงานเนื่องจากติดเชื้อโควิด ให้ใช้วันลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง 30 วันตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ที่การกักตัวรักษาก็แทบจะใช้หมด...