August 13, 2022

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

เผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของนายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และก็ประธานที่ปรึกษาศูนย์ทำนายเศรษฐกิจรวมทั้งธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถึงการคาดคะเนเหตุการณ์ “น้ำหลาก” ที่ตรวจสอบจากหอการค้าจังหวัดในพื้นที่อุทกภัยภาคกึ่งกลาง ภาคเหนือ รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 138 ราย ช่วงวันที่ 30 กันยายน 2564 ว่า คาดเกิดความเสียหาย 10,000-20,000 ล้านบาท หรือใกล้เคียง 15,000 ล้านบาททำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ลดลง 0.1-0.2% โดยความเสียหายแบ่งเป็นพืชเกษตร 6,349.51 ล้านบาท  สิ่งสาธารณะ4,972.20 ล้านบาท  การค้า 1,316.10...