September 26, 2022

ศูนย์วิจัยข้าว

เกษตรฯ เดินหน้าพัฒนาการค้นคว้าวิจัยด้านข้าวให้กับเกษตรกร เพื่อผลิตข้าวให้ตามมาตรฐาน พร้อมชักชวนเด็กนักเรียน นิสิต แล้วก็ผู้พอใจทั่วๆไป เข้าศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ทางด้านวิชาการด้านข้าว   ช่วงวันที่ 22 เดือนกันยายน 64 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการหน่วยงานวิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานี พูดว่า หน่วยงานวิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ริเริ่มตั้งขึ้นเมื่อปี 2511 เป็นหน่วยงานวิจัยข้าวหลักในภาคอีสานตอนล่างของเมืองไทย    ก่อตั้งเพื่อทำการศึกษาเรียนรู้ด้านข้าวตามที่มีความสำคัญในการรบการศึกษาเรียนรู้ของกรมการข้าว และก็ที่มีความสำคัญในการรบชาติ และปรับปรุงงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในเขตแดน ดำเนินงานศึกษาค้นคว้ารวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลการวิจัย และเป็นศูนย์บริการให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ   อีกทั้งข้างในและก็ด้านนอกกรมการข้าว รวมทั้งความร่วมแรงร่วมใจระหว่างชาติ งานโครงงานสาเหตุจากความคิด รวมทั้งแผนการตามแนวทางของกระทรวงเกษตรฯ   โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ได้แก่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร...