August 15, 2022

ศูนย์เด็กเล็ก

วิกฤติ โควิด-19 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบรรดาสถานศึกษา ทำให้จะต้องหยุดการเล่าเรียนการสอน “ศูนย์เด็กเล็ก” ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มของการพัฒนามนุษย์ก็ได้รับผลพวงเหมือนกัน แต่ว่าก็ยังคงสู้ยืนหยัดเพื่อ “อยู่กับ COVID” ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้มีการวางแผน ทดลอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถ “อยู่กับ COVID-19” ได้อย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่าในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้ เด็กๆ จะได้กลับมาเข้าชั้นเรียนได้อย่างปลอดภัย...