September 29, 2022

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวรวมทั้งกีฬา กล่าวมาว่าได้ปรึกษากับภาคเอกชน 5 สโมสรท่องเที่ยวหมายถึงชมรมไทยธุรกิจที่เกี่ยวของกับด้านการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สัมพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ขนส่งทั่วไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งสมาคมสปาไทย แล้วก็ผู้แทนจากสศค. (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกึ่งกลางและก็ขนาดเล็กที่เมืองไทย (ธสำนักพระราชวัง)...