October 6, 2022

สอน on-site

ตอนวันที่ 28 เดือนตุลาคม64 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมวศธ. พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. นพ.โอภาส การย์กวินตระกูล อธิบดีกรมควบคุมโรค รวมทั้ง นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าว ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัด ศธ.ในวันที่ 1พฤศจิกายน 2564 น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ขณะนี้ออกประกาศ ศธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา...