August 20, 2022

ส.ป.ก.

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส.ป.ก. (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) พูดว่า ดังที่อต. ได้ออกประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 4 พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ เขยื้อนขึ้นบกประเทศเวียดนาม ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้ประชาชนทั่วไปและ”เกษตรกร”ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับความเสียหายทั้งบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม จึงได้มอบนโยบายให้ “ส.ป.ก.”จังหวัดที่ประสบอุทกภัย และมี”เกษตรกร”ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกับตรวจสอบรายละเอียดเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุด โดยจังหวัดที่ได้รับSLOTXOผลกระทบจาก พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่”...
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุมัติเงินกองทุนปฏิวัติที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 รวม 200 ล้าน หวังปรับปรุงคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   ช่วงวันที่ 23 เดือนกันยายน64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการเกษตรและก็สหกรณ์ เป็นประธานสัมมนาคณะกรรมการปรับปรุงที่ดินเพื่อทำการเกษตร (คปก.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบสัมมนาระยะไกล Application: Zoomในห้องที่ใช้ในการประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ห้องสำหรับประชุมจำลอง...