September 29, 2022

ห้องเย็น

10 เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ห้องที่ใช้สำหรับการประชุมสวนสุภัทราแลนด์ ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดจังหวัดระยอง นางพจนี อรรถโรจน์ยิ่งขึ้นไป รองเลขาธิการคณะกรรมการแนวนโยบายเขตปรับปรุงพิเศษภาคทิศตะวันออก(สกพอ.) หรือ EECหารือกับนายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บ.ปตท.จำกัด(มหาชน) นายโชติชัย บัวดิษ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ผลจังหวัดระยอง และผู้แทนนายก อบจ.ระยอง ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างห้องเย็นเทคโนโลยีทันสมัยรักษาคุณภาพรสชาติผลไม้ ภายหลังได้มีการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาผลไม้อย่างครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)กันมาแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก(Eastern Fruit...