September 29, 2022

อลงกต ถนอมสุข

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ทำโครงงานระบบเกื้อหนุนเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ทิศเหนือฯ ช่วยเหลือเกษตรกรจับกลุ่มผลิต บริหารจัดแจง และก็ขาย โดยมีตลาดรองรับที่แน่ๆ เพื่อลดเงินลงทุน เพิ่มผลิตผล พร้อมชักชวนเกษตรกรสมัครร่วมแผนการ   ช่วงวันที่ 23 กันยายน64 ว่าที่ ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี พูดว่า นอกจากภารกิจหลักของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ยังมีการจัดการโครงงานระบบสนับสนุนเกษตรแบบแปลงด้านข้าว ตั้งแต่ปี 2559 จนกระทั่งตอนนี้ แปลงใหญ่ใน จังหวัดอุดรธานี...