September 26, 2022

เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู

น้ำหลากหลายพื้นที่ อุปนายกสโมสรผู้เลี้ยงหมูแห่งชาติ เปิดเผยกระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ทั้งยังรายย่อย รายกึ่งกลาง แล้วก็รายใหญ่ ทนหามเงินลงทุนสูงไม่ไหว จะต้องลด “ผลิตผล” จากเดิม 19-20 ล้านตัวต่อปี เหลือ 15 ล้านตัวต่อปี หรือลดน้อยลง 25 % น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงสถานการณ์การเลี้ยงสุกรในปัจจบุันว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบให้ “ผลผลิต” สุกรเสียหาย เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรส่วนใหญ่ชะลอการนำสุกรชุดใหม่เข้าเลี้ยงออกไปก่อน และบางส่วนเข้าเลี้ยงสุกรบางลงไม่เต็มกำลังการผลิต เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะน้ำท่วม และรอดูสถานการณ์โรค ทั้งภาวะโรคในสัตว์ อาทิ PRRS หรือเพิร์ส และสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ขณะที่ต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันตามข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร...