September 29, 2022

เกษตรกรไทย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เผยสำหรับเพื่อการมอบหลักการและก็เปิดตัวแผนทำการเกษตรอัจฉริยะ ปี พุทธศักราช 2565 – 2566 แก่เกษตรจังหวัดทั่ว ว่า เพื่อสอดคล้องกับ ที่มีความสำคัญในการรบชาติ 20 ปีของรัฐบาล ได้กำหนดให้มีแผนสำหรับการแม่บทด้านการเกษตรแล้วก็แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร   มีเป้าหมายสำคัญให้เกิดการทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก     รวมทั้งเร่งพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้มีความพร้อมทั้งด้านวิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐและเกษตรกร สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และช่วยเป็นครูผู้ฝึกหรือเทรนเนอร์ ให้แก่เกษตรกร โดยมุ่งเน้นทั้ง Smart Farmer ,...