September 29, 2022

เขตภัยพิบัติ

ช่วงวันที่ 30 เดือนตุลาคม 64 นายวีระชัย นาคนพคุณ ข้าหลวงประจำจังหวัด จังหวัดอยุธยา ได้ประกาศเขตให้ความให้การช่วยเหลือ ผู้เผชิญภัยความฉิบหายกรณีเร่งด่วน ชนิดน้ำท่วม ในปี 2564 แล้ว รวมทั้งในรูปภาพรวม จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเสนา บางบาล ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน บางปะหัน มหาราช บางซ้าย ลาดบัวหลวง ท่าเรือ ภาชี...