September 26, 2022

เบี้ยยังชีพคนชรา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งมีการสัมมนาคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) โดยนายตาย ไกรโอกาส รัฐมนตรีว่าการพม. ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการสัมมนาแทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯรวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการการซื้อขาย มีวาระพิเคราะห์กรรมวิธีจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพคนแก่ที่ กผส.ได้ตั้งภาควิชาอนุกรรมการวางนโยบายเบี้ยเลี้ยงชีวิตคนสูงอายุไปพินิจพิเคราะห์ ระหว่างการสัมมนาผู้แทนเครือข่ายประชาชนเพื่อเมืองผลประโยชน์...
นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้แทนเครือข่ายประชาชนเพื่อเมืองผลประโยชน์ เอ่ยถึงกรณีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีวิตคนวัยแก่ ว่า ผลประโยชน์ที่ให้ผู้สูงวัยนั้นเป็นการปรับปรุงทรัพยากรของประเทศที่ส่งผลต่อเพศผู้ชรา รวมทั้งครอบครัวผู้สูงวัย   หากคิดว่าอนาคตจะเป็นสังคมคนวัยแก่แล้วจะเลือกให้เฉพาะคนจนถึงยิ่งเป็นความอดสูของเมือง เมืองมีบทบาทจำเป็นต้องจัดผลประโยชน์ให้พลเมือง เพราะฉะนั้น จะต้องมองว่าเมืองจะจัดผลประโยชน์ที่สมควรแก่คนสูงอายุเช่นไร และก็เมืองมีบทบาทไปเกลี่ยการใช้งบประมาณอย่าง สมควร เนื่องจากว่าวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐปลดเกษียณ 7 แสนคน  SLOTXO ได้รับบำนาญรวมกว่า 4 แสนล้านบาท...