September 26, 2022

เบี้ยยังชีพ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งมีการสัมมนาคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) โดยนายตาย ไกรโอกาส รัฐมนตรีว่าการพม. ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการสัมมนาแทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯรวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการการซื้อขาย มีวาระพิเคราะห์กรรมวิธีจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพคนแก่ที่ กผส.ได้ตั้งภาควิชาอนุกรรมการวางนโยบายเบี้ยเลี้ยงชีวิตคนสูงอายุไปพินิจพิเคราะห์ ระหว่างการสัมมนาผู้แทนเครือข่ายประชาชนเพื่อเมืองผลประโยชน์...