October 6, 2022

เฝ้าระวัง

ตอนวันที่ 25 ตุลาคม นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคแล้วก็ภัยสุขภาพในคราวฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค พูดถึงกรณีการเจอสายพันธุ์เดลตาพลัส ว่า สายพันธุ์เดลตาพลัสเป็นสายพันธุ์ย่อยของเดลตา หรือเรียกว่าเดลตาพลัส ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยนี้ในอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น เป็นรองเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และพบสายพันธุ์นี้ 6%ของจำนวนผู้ติดเชื้อในภาพรวมของอังกฤษ ซึ่งเดลตาเดิมยังเป็นสายพันธุ์หลัก แต่สายพันธุ์ย่อยนี้อยู่ในช่วงจับตามองและหารายละเอียด ยังไม่ต้องกังวลในเรื่องความรุนแรงกว่าปกติหรือโอกาสดื้อยา ดื้อวัคซีน เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อัลฟาและเดลตาที่ผ่านมา ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้เร็วชัดเจน จะเห็นลูกคลื่นการระบาดที่เร็วและแรงมาก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศมองว่าเป็นการให้ความสำคัญของประเทศอังกฤษในการจับตามอง...