October 1, 2022

เพิ่มวงเงิน

วันที่ 19 เดือนตุลาคม64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ ผู้ประกาศประจำนร แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นเห็นด้วยวงเงิน 54,600 ล้านบาท มี 1.โครงการเพิ่มกำลังสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 คนละ 200 บาท ระยะเวลา 2 เดือน หรือเดือนพ.ย.-ธ.ค.64 วงเงิน 8,122 ล้านบาท 2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง...