October 6, 2022

เลขาธิการคุรุสภา

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์เลขาธิการคุรุสภา กล่าวมาว่า ที่ทำการเลขาธิการคุรุสภามีแนวนโยบายการจัดการงานของที่ทำการรายปีงบประมาณ 2565 โดยย้ำ 4 หลักการหลักเป็น   1. การพัฒนาพนักงานรองรับสภาพการณ์วิกฤติเร่งด่วนอื่นๆในอนาคต ภายใต้แนวทาง ‘คุรุสภา ONE’ หรือ One Network for Everyone ที่เจ้าหน้าที่ของคุรุสภาสามารถดำเนินการได้ทุกหนทุกแห่ง ทุกเมื่อ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาการกระทำงานในที่อยู่อาศัยตามสมควรหรือ Work...