September 26, 2022

เหตุการณ์น้ำ

“ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร” ตรวจเหตุการณ์น้ำ เปิดเผยระดับน้ำรอบๆท้ายน้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงมากขึ้นจากปัจจุบันนี้ ขอให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 11 ชุมชน 239 ครอบครัว ในพื้นที่ 7 เขต ติดตามเหตุการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำ ขอให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 11 ชุมชน 239 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 เขต ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 64   พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ว่า...