September 29, 2022

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยมีแผนสำหรับการตั้งขึ้นโรงงานดัดแปลงสินค้านมพาสเจอไรซ์รวมทั้งศูนย์ทำความเข้าใจธุรกิจวัวนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน ที่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบในโซนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ได้ใช้เป็นแหล่งทำความเข้าใจ ศึกษางาน แต่ว่าเพราะเหตุว่าแผนการดังที่ได้กล่าวมาแล้วยังอยู่ระหว่างเรียนรู้แผนการ และก็อยู่ในขั้นตอนเสนองบประมาณสำหรับในการก่อสร้าง...