September 29, 2022

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ราชกิจจานุเบกษาฯ ประกาศ “ปลดล็อควัคซีนโควิด” ให้ “โรงพยาบาลศรีนครินทร์” ภายใต้การควบคุมดูแลของภาคคณะวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดหา ผลิต ขาย นำเข้า หรืออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์สู้โควิด-19 ได้ “ราชกิจจาฯ”  ออกประกาศ “ปลดล็อควัคซีนโควิด” ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหา ผลิต ขาย นำเข้า หรืออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน...