August 14, 2022

EEC

10 เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ห้องที่ใช้สำหรับการประชุมสวนสุภัทราแลนด์ ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดจังหวัดระยอง นางพจนี อรรถโรจน์ยิ่งขึ้นไป รองเลขาธิการคณะกรรมการแนวนโยบายเขตปรับปรุงพิเศษภาคทิศตะวันออก(สกพอ.) หรือ EECหารือกับนายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บ.ปตท.จำกัด(มหาชน) นายโชติชัย บัวดิษ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ผลจังหวัดระยอง และผู้แทนนายก อบจ.ระยอง ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างห้องเย็นเทคโนโลยีทันสมัยรักษาคุณภาพรสชาติผลไม้ ภายหลังได้มีการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาผลไม้อย่างครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)กันมาแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก(Eastern Fruit...
บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย) ในฐานะบริษัทชั้นหนึ่งด้านพลังงาน ซึ่งเคลื่อนหน่วยงานด้วยสิ่งใหม่แล้วก็เทคโนโลยีมาอย่างสม่ำเสมอ ได้ปรับปรุง “วังจันทร์วัลเลย์” พื้นที่ราว 3,454 ไร่ ในพื้นที่ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดจังหวัดระยอง ซึ่งระยองนั้นอยู่ใน 3 จังหวัดตามโครงการ “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ร่วมกับชลบุรีและฉะเชิงเทรา และวังจันทร์วัลเลย์ เป็นส่วนหนึ่งของ “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” มุ่งสร้างความเป็นเมืองที่มีทั้งสำนักงาน ศูนย์วิจัย สถาบันการศึกษา และพื้นที่การใช้ชีวิต อาทิ สนามเด็กเล่น ที่พักอาศัย โรงพยาบาล...