กรมทางหลวงชนบท อัปเดตเส้นทางน้ำท่วม 19 จังหวัด

วันที่ 18 เดือนตุลาคม 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงเหตุการณ์น้ำท่วมในเวลา 17.00 น. ว่ามีถนนหนทางถนนหลวงต่างจังหวัดที่เผชิญน้ำท่วมในพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, สระแก้ว, สุพรรณบุรี, นครปฐม และกาญจนบุรี

ทั้งนี้รวม 51 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 27 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 24 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 15 สายทาง (11 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 6 สายทาง (6 แห่ง) สะพานขาด คอสะพานขาด ทรุดตัว กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง) ไหล่ทาง คันทางพังทลาย ดินไหล่เขาสไลด์ 2 สายทาง (2 แห่ง) รายละเอียดดังนี้

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 – บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยว และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 43 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 8+300 – 11+100)

2. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 – อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+600 – 2+800)

3. สายทาง ชย.4030 แยก ทล.2037 – แยก ทล.2055 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 10+050 – 10+400)

4. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+000 – 3+600)

5. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+200 – 3+800)

6. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+300 – 1+700)

7. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อำเภอเมือง และพระยืน จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 1+900 – 2+100)

8. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อำเภอโคกโพธิ์ไชย และแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 0+500 – 5+400)

9. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อำเภอบ้านแฮด และมัญจาคีรี จังหวัดXOSLOTขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 12+800 – 13+000)

10. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

11. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

12. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+130 – 3+220)

13. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+050)

14. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+075)

15. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+500 – 7+300)

16. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 – บ้านเขาราบ อำเภอยางราก จังหวัดลพบุรี น้ำกัดเซาะคอสะพาน (ช่วง กม. ที่ 1+130 – 1+135)

17. สายทาง สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 – แยกทางหลวงชนบท สห.5043 อำเภอค่ายบางระจัน และท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 4+700 – 5+150)

18. สายทาง สก.5053 แยกทางหลวงชนบท สก.4033 – บ้านทับใหม่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 17+600 – 18+000)

19. สายทาง นฐ.005 สะพานบางหลวงข้ามแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร

20. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำทางจีน จังหวัดนครปฐม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

21. สายทาง กจ.4022 แยก ทล.3443 – บ้านหนองไก่เหลือง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 4+885 – 4+915)

22. สายทาง กจ.4035 แยก ทล.3443 – บ้านหนองแสลบ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ไหล่ทางทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 1+680 – 1+720)

23. สายทาง กจ.4041 แยก ทล.3199 – บ้านท่าลำใย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ดินไหล่เขาสไลด์ (ช่วง กม. ที่ 22+000 – 25+000)

24. สายทาง กจ.4062 แยก ทล.3086 – บ้านหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+500)

ทั้งนี้ ทช. ได้ติดตั้งป้ายเตือนบนสายทางที่ประสบอุทกภัย และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช. จะติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและก็รายงานให้รู้เป็นช่วงๆประชากรสามารถบอกเหตุน้ำท่วมหรือถามไถ่ทางถึงที่เหมาะสายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*