“ตรีนุช” คาดโทษ ขรก. รับผลประโยชน์

9. 'ตรีนุช' คาดโทษ ขรก.รับผลประโยชน์

น.ส.ตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวมาว่า ตนได้เซ็นชื่อในบันทึกเนื้อความแจ้งแนวปฏิบัติการจัดการงานบุคคล เพื่อสร้างความมั่นใจ วางใจของหน่วยงาน ส่งไปยังประธานปลัด ศธ.เพื่อรู้รวมทั้งถือปฏิบัติ โดยบันทึกเนื้อความดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วมีประโยชน์สำคัญ ดังต่อไปนี้ เมื่อครั้งมาดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการศธ. ตนได้ประกาศ

 

นโยบาย “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” โดยให้ความสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ที่ทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชนกลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของ ศธ.รวมทั้งมีรูปแบบการทำงานที่สร้างความไว้วางใจในการทำงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสนั้น PGSLOT

 

ดังนั้น เพื่อให้การผลักดันแนวนโยบายบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงข้าราชการใน ศธ. จึงขอให้หัวหน้าหน่วยราชการกำชับให้ทุกส่วนราชการยึดถือแนวนโยบายเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตและการไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งภาพรวมใน ศธ.และเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมิให้เกิดขึ้น

 

“ได้กำชับให้ทุกส่วนราชการสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และหากพบว่ามีการกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่ หรือเรียกรับผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ทั้งในรูปตัวเงินหรือสิทธิหรือประโยชน์อื่นใด จะดำเนินการทางวินัยทั้งผู้กระทำผิดและผู้บังคับบัญชาฐานปล่อยปละละเลย ไม่สนองนโยบายของรัฐบาล และ ศธ.

 

โดยใคร่ครวญโทษโดยเด็ดขาดสถานที่หนัก เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่น และก็พินิจพิเคราะห์โทษผู้บัญชาการที่ควบคุมดูแลรวมทั้งไม่มีความสนใจให้มีการเรียกรับผลตอบแทนหรือคดโกงต่อหน้าต่อตาที่ราชการอันสร้างความเสียหายด้วย” รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าว.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*