“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เงินเข้าอีกวันนี้ กดเงินได้มั้ย เช็คด่วน

อัปเดตสำหรับผู้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ตุลาคม 2564 กรมบัญชีกลางจะเริ่มทยอยง่ายเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และก็ เบี้ยความพิกลพิการ โดยมีไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้ 

วันที่ 1 ตุลาคม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินทั้งหมด 2 รายการ ได้แก่

  1. รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีต้องใช้จ่ายให้หมดทุก ๆ เดือนไม่สบทมเดือนถัดไป
  2. เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3  ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ปัจจุบันเหลือจ่ายอีก 3 เดือน ดังนี้

วันที่ 18 ตุลาคม ขยายสิทธิวงเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟ เป็นเดือนแรก
ค่าไฟฟ้า  ประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่XOSLOTกำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่าน้ำประปา ประมาณ 186,625 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น)

สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยที่ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

วันที่ 22 ตุลาคม  โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน 200 บาท ถึงกันยายน 2565 การรับเบี้ยความพิกลพิการ จากปริมาณ 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นปริมาณ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั้น (รวมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทสำหรับคนไม่สมประกอบที่มีบัตรประจำตัวคนไม่สมประกอบ แล้วก็จำเป็นต้องผ่านคุณลักษณะการสมัครสมาชิกเพื่อผลประโยชน์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*