ปลูกหญ้าขายเกษตรกร เพิ่มประโยชน์ศูนย์เรียนรู้กิจการโคนม

ปลูกหญ้าขายเกษตรกร เพิ่มประโยชน์ศูนย์เรียนรู้กิจการโคนม

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยมีแผนสำหรับการตั้งขึ้นโรงงานดัดแปลงสินค้านมพาสเจอไรซ์รวมทั้งศูนย์ทำความเข้าใจธุรกิจวัวนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน ที่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบในโซนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ได้ใช้เป็นแหล่งทำความเข้าใจ ศึกษางาน แต่ว่าเพราะเหตุว่าแผนการดังที่ได้กล่าวมาแล้วยังอยู่ระหว่างเรียนรู้แผนการ และก็อยู่ในขั้นตอนเสนองบประมาณสำหรับในการก่อสร้าง

 

“อ.ส.ค. จึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการดังกล่าวบนพื้นที่จำนวน 150 ไร่ แบ่งเป็นแปลงหญ้ารูซี่ 100 ไร่ และแปลงหญ้าแพงโกล่า 50 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ให้เกษตรกรในพื้น จ.ลำปาง และใกล้เคียง เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่นำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ป้อนอุตสาหกรรมโคนม ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับ อ.ส.ค. พร้อมกับสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี อีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะสหกรณ์โคนมในเครือข่าย อ.ส.ค.ที่ปัจจุบันในพื้นที่มีอยู่ด้วยกัน 9 แห่ง” G2GBET

 

สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ และศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน นายสุชาติ บอกว่า หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแบบครบวงจร เนื่องจากช่วยรองรับปริมาณน้ำนมดิบ และเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรโคนมในเขตภาคเหนือ ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์โคนม กลุ่มเกษตรกรโคนม ให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดตั้งโรงงาน

 

นอกนั้น ศูนย์การเรียนรู้กิจการโคนมจะให้คุณประโยชน์แก่เกษตรกรแบบครบวงจร ที่ประกอบไปด้วยศูนย์ Feed Center แหล่งเกื้อหนุนของกินวัวนมทุนต่ำ ศูนย์เลี้ยงวัวนมชดเชย เพื่อแบ่งเบาภาระของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมตอบแทน มาเลี้ยงยังศูนย์แทน ยิ่งกว่านั้น ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างให้คนรุ่นหลังสืบต่ออาชีพเลี้ยงโคนมของครอบครัว รวมทั้ง Smart Farm อีกด้วย SLOTXO

 

เว้นเสียแต่เกษตรมีรายได้จากการปลูกพืชอาหารสัตว์แล้ว ช่วยลดการเสี่ยงสำหรับการกำเนิดไฟเผาในตอนหน้าแล้ง รวมทั้งมีแนวความคิดที่จะรับซื้อเม็ด/ท่อนชนิดต้นหญ้าจากสมาคมผู้สร้างเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เมืองไทย รวมทั้งรับซื้อปุ๋ยขี้วัวจากรวมกันสหกรณ์โคนมภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็นการเกื้อหนุนวิสาหกิจชุมชน (SME) อีกด้วย.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*