ผู้ช่วย ผบ.ตร. สั่งด่วน ตำรวจทุกหน่วยรับมือ ม็อบรถบรรทุก 1 พ.ย.นี้

ตอนวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจพล.ตำบลท.ความสามารถ เจริญก้าวหน้าสหายาความรื่นเริง ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาตำรวจปรท.ผู้บังคับบัญชาตำรวจ มีหนังสือวิทยุในราชการตำรวจ เลขที่ 0007.34/3311 ระบุวันที่ 29 เดือนตุลาคม 2564 ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบช.น. ภ.1-9 ก. และ สยศ.ตร. บก.ทล. ผู้รับทราบ ผบ.ตร. รอง ผบ.ตร. (มค) และ (กม) ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในสายงาน มค และ กม ใจความว่า

1.ด้วยปรากฎข้อมูลจากสื่อโซเซียลมีเดียว่า สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้กำหนดการจัดกิจกรรม Truck Power (ครั้งที่ 2) เพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้แก้ไขปัญหากรณีราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นราคา โดยจะมีการหยุดเดินรถในการให้บริการด้านการขนส่ง ของเครือสหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป และคาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมนำรถบรรทุกมาวิ่งในทาง เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในหลายเส้นทางทั่วประเทศ ช่วงเดือน พ.ย.64

2.เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติหตุและอำนวยความสะดวกต้านการจราจร ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน จึงให้ดำเนินการ ดังนี้
2.1 ก่อนจัดกิจกรรม
2.1.1 ให้ บก.ทล. ประสานสหพ้นธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อทราบกำหนดการการจัดกิจกรรม วัน เวลา เส้นทาง และจำนวนรถ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Truck Power (ครั้งที่ 2) ในภาพรวม และให้ประสานข้อมูลกับ สน./สภ. ในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้ บช.น. ก.1-5 ติดตามข้อมูลข่าวสารและเฝ้าฟังสถานการณ์การจัดกิจกรรมในพื้นที่ ตลอดจนจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมาย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้ามาใช้เส้นทางที่จัดกิจกรรม

2.1.2 ให้ บก.ทล. และ สน./สภ. ในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม ประสานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและผู้จัดกิจกรรม เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ไม่ให้กระทบกับการใช้รถใช้ถนนของประชาชน และต้องไม่มีการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก รวมถึงกฎหมายอื่น

2.2 ขณะจัดกิจกรรม
2.2.1 ในวันที่มีการจัดกิจกรรม ให้ บก.ทล. และ สน./สภ. ที่รับผิดชอบพื้นที่จัดกิจกรรม ร่วมกันจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรในเส้นทางที่มีการจัดกิจกรรม จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงพื้นที่จัดกิจกรรม ให้การจราจรเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในกรณีเกิดการจราจรติดขัดหรือหนาแน่นหรือมีการปิดถนน ให้เร่งระบายรถของประขาชนออกไปใช้เส้นทางเลี่ยง ทั้งนี้ให้ บก.ทล. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการอำนวยการจราจร โดยให้ สน./สภ.ในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ

2.2.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดการจัดกิจกรรม
2.2.3 กรณีพบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
2.2.4 ในวันที่มีการจัดกิจกรรม ให้ บก.ทล. และ บก/ภ.จว. ที่รับผิดชอบพื้นที่จัดกิจกรรมรายงานสถานการณ์ ทางกลุ่มไลน์ “ทีมบริหารจราจร ตร.” ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกิจกรรม

3.การรายงานข้อมูลและผลการSLOTXOดำเนินการ
3.1 ให้ บก.ทล. สรุปข้อมูลกำหนดการจัดกิจกรรม ตามข้อ 2.1.1 รายงานให้ ตร. ทราบในโอกาสแรกที่ ทราบ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ผ่าน สยศ.ตร.(ผค.) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และทางกลุ่มไสน์ “ทีมบริหารจราจร ตร.”

3.2 กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือมีอุบัติเหตุสำคัญ หรือมีเหตุน่าสนใจ สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรม Truck Power (ครั้งที่ 2) ในพื้นที่ ให้ บช.น. ก.1-9 และ บก.ทล. ที่เป็นเจ้าของพื้นที่จัดกิจกรรม รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ ตำรวจ รู้ (ผ่าน ตำแหน่ง.ตำรวจ(ผค.) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งทางกรุ๊ปไลน์ กลุ่มบริหารจราจร ตำรวจ” เพื่อรู้แล้วก็ถือปฏิบัติโดยครัดเคร่ง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*