รมว.คมนาคม จี้สรุปแบบก่อสร้าง สถานีอยุธยา รถไฟไฮสปีดไทย-จีน

รมว.คมนาคม จี้สรุปแบบก่อสร้าง สถานีอยุธยา รถไฟไฮสปีดไทย-จีน

“ศักดิ์สยาม” เดินเครื่องติดตามการดำเนินการก่อสร้าง สถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ตั้งเป้าให้เป็นสถานีที่มีคุณค่า-ความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 64 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพการประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงที่พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีอยุธยา นายพรหมศร และนายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงศ์ รองเลขาธิการกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มจราจรและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม XOSLOT

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมต่อเนื่องจากวันที่ 10 มิ.ย.64 เพื่อดำเนินการติดตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ที่เร่งรัดโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) หรือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน โดยเฉพาะการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานีที่มีคุณค่าและความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาและกระจายความเจริญ รวมถึงการสร้างโอกาสอันดีแก่ประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติสามารถมาเยี่ยมชมแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้อย่างสะดวกมากขึ้น

โดยกระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทั้งในด้านภูมิทัศน์และคุณค่าความโดดเด่นของมรดกโลก (OUV) โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยรถไฟความเร็วสูง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณค่าอันโดดเด่นให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด

โดยนายศักดิ์สยามมีคำสั่งดังนี้ 1. กระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยและบรรษัทการรถไฟแห่งชาติหารือถึงวิธีการคัดเลือกโครงการ ผ่านการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2. โครงการรถไฟความเร็วสูงระยะแรก (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) เป็นการก่อสร้างสถานีอยุธยา จะสรุปในการประชุมครั้งต่อไป ส่วนบางซู-ดอนเมืองและงานวิศวกรรมโยธาร่วมอื่นๆ รวมถึงการก่อสร้างระยะที่ 2 (ส่วนนครราชสีมา-หนองคาย) และส่วนเชื่อมต่อทางรถไฟกับโครงการรถไฟลาว-จีน หนองคาย-เวียงจันทน์ เทศกาลต่อไป G2GBET

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*