ราชกิจจาฯ ประกาศ “ปลดล็อควัคซีนโควิด” ม.ขอนแก่นจัดหาได้เอง

ราชกิจจานุเบกษาฯ ประกาศ ปลดล็อควัคซีนโควิด” ให้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์” ภายใต้การควบคุมดูแลของภาคคณะวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดหา ผลิต ขาย นำเข้า หรืออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์สู้โควิด-19 ได้

“ราชกิจจาฯ”  ออกประกาศ “ปลดล็อควัคซีนโควิด” ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหา ผลิต ขาย นำเข้า หรืออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์สู้โควิด-19 ได้เอง

16 ต.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา “ราชกิจจานุเบกษา” ออกประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในSLOTXOสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔

มีเนื้อหาว่า  ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กอรปกับประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ วัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 นั้น

เพื่อให้การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งอยู่ในหน้าที่และ ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึง การป้องกันการระบาดและความรุนแรงของโรคในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๒๓ (๒) ที่พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช ๒๕๕๘ ประกอบกับ ความเห็นที่ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการสัมมนาครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ช่วงวันที่ ๑ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ก็เลยออกข้อปฏิบัติ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*