ศธ.เปิดภาคเรียน 1 พ.ย. มีโรงเรียนขอสอน on-site ทะลุ 10,000 แห่ง

ตอนวันที่ 28 เดือนตุลาคม64 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมวศธพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงของ ศธนพ.โอภาส การย์กวินตระกูล อธิบดีกรมควบคุมโรค รวมทั้ง นพ.ราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าว ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัด ศธ.ในวันที่ 1พฤศจิกายน 2564

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ขณะนี้ออกประกาศ ศธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การ บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34 ) เพื่อกำกับดูแลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปว่า โรงเรียนและสถาบันการศึกษา สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามแนวการเปิดภาคเรียนที่ 2/2546 ภายใต้SLOTXOสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ประกาศ ศธ.ฉบับนี้กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา เงื่อนไขของมาตรการ แนวปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุ และรายละเอียดต่างๆระบุไว้อย่างชัดเจน โดยมีสาระสำคัญ 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1.เงื่อนไขหลักของมาตรการ Sandbox Safety Zone in School รองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ on site จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19

ส่วนที่ 2.เงื่อนไขข้อกำหนดของ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (ประเภทไป-กลับ)

ส่วนที่ 3.หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบการฝึกอบรม หรือกระบวนการทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ของสถานศึกษาหรือสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงหรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งเอาจริงเอาจัง (สีแดงเข้ม)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*