สธ.เปิดให้จองคิวขอรับวัคซีนพาสปอร์ตผ่าน “หมอพร้อม”

ช่วงวันที่ 17 เดือนตุลาคม 64 นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พูดว่า กรณีราษฎรที่อยากได้เดินทางไปต่างชาติสามารถขอรับวัคซีนหนังสือเดินทางถึงที่กะไว้หน่วยงานที่กรมควบคุมโรคระบุ 100 ที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี 3 แห่ง (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร, สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี และกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี) , ระดับเขต ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา, ระดับจังหวัด 92 แห่ง และในอนาคตอาจขยายXOSLOTไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติม

โดยปัจจุบันมีประชาชนมาขอรับวัคซีนพาสปอร์ตจำนวนมาก โดยตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.-16 9ต.ค.64 มีผู้มารับบริการเฉพาะที่กรมควบคุมโรค 8,967 คน และภาพรวมในประเทศไทย 31,340 คน (9 ต.ค.64) โดยระบบเดิมประชาชนต้องวอล์คอินและใช้เวลานานในการทำวัคซีนพาสปอร์ต

สถาบันบำราศนราดูรจึงได้เตรียมเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ ทั้งนัดคิว ส่งหลักฐาน และนัดรับเล่ม ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ซึ่งพัฒนาโดยกองโรคติดต่อทั่วไป (กรต.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และกองโรคติดต่อทั่วไปที่ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-15.30 น. ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอรับวัคซีนพาสปอร์ตได้มากขึ้น

สำหรับเอกสารที่จำต้องใช้เพื่อการขอใบรับรองการผลิตเสริมภูมิต้านทานโรคโควิด มีดังนี้ 1.หนังสือเดินทาง (Passport) 2.บัตรประจำตัวประชาชน 3.เอกสารการันตีการได้รับวัคซีน โดยสามารถมารับใบรับรองฯ จากที่ได้นัดหมายไว้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*