‘สุทธิพงษ์’ ฝาก ‘สมคิด’ ว่าที่อธิบดีคนต่อไป สานต่อภารกิจ กรมการพัฒนาชุมชน

สุทธิพงษ์’ ฝาก ‘สมคิด’ ว่าที่อธิบดีคนต่อไป สานต่อภารกิจ กรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ “สมคิด จันทมฤก” ว่าที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่ 30 พร้อมฝากสานต่อภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้ที่ 30 พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชุมนุมแม่บ้านปรับปรุงชุมชน รวมทั้งร่วมยอมรับฟังวีดีโอภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งการขับเขยื้อนการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานศูนย์กลาง รวมทั้งข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมPGSLOT

 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในนามตัวแทนกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่านทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคีเครือข่าย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดถึงภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงาน ขอแสดงความยินดีกับ นายสมคิด ที่มีโอกาสสำคัญเข้ามารับตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย จะเห็นได้ว่า งานของกรมการพัฒนาชุมชนนี้เป็นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง มีการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน

 

กรมการพัฒนาชุมชน จึงมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนใช้พลังชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ เนื่องในวันพัฒนา ความว่า พัฒนา คือสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตน และภารกิจของนักพัฒนา ให้บังเกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชน

 

รวมถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในการถอดบทเรียนจากจังหวัดลพบุรี ตำบลโก่งธนู เป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถดูแลหมู่บ้านของตนเองได้ เน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชนและเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมมากถึง 12 ล้านครัวเรือน

 

อีกทั้ง กรมการพัฒนาชุมชนจับมือกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ให้ดำรงคงอยู่ และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าของผ้าท้องถิ่น ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยทั่วประเทศ จนมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

 

และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และทรงพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ในการขับเคลื่อนต่อยอดให้วงการผ้าไทยเกิดการพัฒนาให้มีความทันสมัย สล็อตเว็บใหญ่

 

ด้าน นายสมคิด กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาครองตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอย่างยิ่งเกื้อหนุนหลักสำหรับการช่วยเหลืองานของ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ที่ 29 ซึ่งจะไปปฏิบัติราชการ ในหน้าที่ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ตนยินดีที่ได้มาทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึก มีความสามารถในเนื้องานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อแก้ไขความอนาถา แล้วก็มั่นใจว่าคน กรมการพัฒนาชุมชน สำหรับเพื่อการดำเนินงานจะไม่มีปัญหา เนื่องจากว่ามีความสนิทสนมกับพ่อแม่พี่น้อง ทำให้งานออกมามีคุณภาพ ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องได้อย่างแท้จริง

 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจสำคัญสำหรับเพื่อการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรแล้วก็การพัฒนาตัวเอง ใช้วิธีการปรับปรุงชุมชนแล้วก็ขั้นตอนปรับปรุงชุมชนเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำเนินการ ผลักดันและก็ปรับปรุงเศรษฐกิจโครงสร้างรองรับให้มีความยั่งยืนมั่นคงและก็มีเสถียรภาพ เพื่อชุมชนอดทน โดยนำพาไปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็แนวความคิดใหม่ มาปฏิบัติ 2 สิ่งนี้จะมีผลให้ชาติอยู่รอดและก็มีความเจริญก้าวหน้าเติบโต เพื่อก้าวไปสู่ เศรษฐกิจครอบครัวมีความยั่งยืน ประชากรดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างสุขสบายภายใต้วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจโครงสร้างรองรับมั่นคงแล้วก็ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้ ภายในปี 2565 อย่างยั่งยืนถัดไป.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*