โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี-นายกสภา เผย 5 อธิการที่ถูกร้องเรียนไร้ปัญหา

7. โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี-นายกสภา เผย 5 อธิการที่ถูกร้องเรียนไร้ปัญหา

ศาสตราจารย์ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็สิ่งใหม่ (อว.) กล่าวมาว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ปริมาณ 11 ที่

 

ดังนี้ 1.นายอนันต์ ทองระอา เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.)

3.นายจิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

4.นายศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) เชียงราย

5.น.ส.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

6.นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7.นางสุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

8.นายเสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

9.นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

10.นายโฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ 11.นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

รมว.อว.กล่าวว่ากล่าว สำหรับในการแต่งอธิการบดีในปริมาณนี้ 5 ที่เป็นมัธยมรามคำแหง มัธยมจังหวัดกาฬสินธุ์ มรภ.จังหวัดเชียงราย มรภ.จังหวัดบุรีรัมย์ และก็ มรภ.หมู่บ้านจอมบ่อน้ำ ถึงแม้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ได้มีกรณีร้องทุกข์เกี่ยวกับการแต่ง แม้กระนั้น อว.ได้กระทำการไต่สวนและก็วิเคราะห์จนกระทั่งเป็นที่มั่นใจแล้ว ก็เลยได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้วก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งบุคคลดังที่ได้กล่าวมาแล้วให้ครอบครองตำแหน่งอธิการบดี

 

ศ.ดร.เอนกกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 9 แห่ง ได้แก่

1. นายกฤษณพงษ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.นายเกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.นายวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

4.นายประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 5.นายกระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

6.นายพินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

7.นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)อีสาน

8.นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและ

9.นายชาญ ถนัดงาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*