9. 'ตรีนุช' คาดโทษ ขรก.รับผลประโยชน์
ข่าวทั่วไป

“ตรีนุช” คาดโทษ ขรก. รับผลประโยชน์

น.ส.ตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวมาว่า ตนได้เซ็นชื่อในบันทึกเนื้อความแจ้งแนวปฏิบัติการจัดการงานบุคคล เพื่อสร้างความมั่นใจ วางใจของหน่วยงาน ส่งไปยังประธานปลัด ศธ.เพื่อรู้รวมทั้งถือปฏิบัติ โดยบันทึกเนื้อความดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วมีประโยชน์สำคัญ ดังต่อไปนี้ เมื่อครั้งมาดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการศธ. ตนได้ประกาศ   นโยบาย “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” โดยให้ความสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ที่ทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชนกลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของ ศธ.รวมทั้งมีรูปแบบการทำงานที่สร้างความไว้วางใจในการทำงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสนั้น PGSLOT   ดังนั้น เพื่อให้การผลักดันแนวนโยบายบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงข้าราชการใน ศธ. จึงขอให้หัวหน้าหน่วยราชการกำชับให้ทุกส่วนราชการยึดถือแนวนโยบายเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตและการไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งภาพรวมใน ศธ.และเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมิให้เกิดขึ้น   “ได้กำชับให้ทุกส่วนราชการสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และหากพบว่ามีการกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่ หรือเรียกรับผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ทั้งในรูปตัวเงินหรือสิทธิหรือประโยชน์อื่นใด จะดำเนินการทางวินัยทั้งผู้กระทำผิดและผู้บังคับบัญชาฐานปล่อยปละละเลย ไม่สนองนโยบายของรัฐบาล และ […]