ข่าวทั่วไป

กพท.ปลดล็อกสายการบิน รับผู้โดยสารได้100 %

ตอนวันที่ 16 ตค. 64 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงชื่อในประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินงานท่าอากาศยาน และผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ฉบับที่ 7 ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่ห้ามบุคคลในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสูงและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00-03.00 น. และการขนส่งสาธารณะสามารถรับขนได้เต็มความจุของยานพาหนะ สำหรับรายละเอียดของแนวปฏิบัติดังกล่าว มีดังนี้ 1.ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศจำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างเวลา 23.00-03.00 น. เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารSLOTXOในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก และ 2.ให้มีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทำการบินเที่ยวบินนั้นๆ และให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม ดังนี้โดยให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขระบุ อันจะมีส่วนช่วยสำหรับการคุ้มครองป้องกันควบคุมโรค ดังนี้ประกาศดังที่กล่าวมาแล้วให้ส่งผลเมื่อวันที่ 16 เดือนตุลาคม64 เป็นต้นไป