ปลูกหญ้าขายเกษตรกร เพิ่มประโยชน์ศูนย์เรียนรู้กิจการโคนม
ข่าวทั่วไป

ปลูกหญ้าขายเกษตรกร เพิ่มประโยชน์ศูนย์เรียนรู้กิจการโคนม

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยมีแผนสำหรับการตั้งขึ้นโรงงานดัดแปลงสินค้านมพาสเจอไรซ์รวมทั้งศูนย์ทำความเข้าใจธุรกิจวัวนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน ที่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบในโซนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ได้ใช้เป็นแหล่งทำความเข้าใจ ศึกษางาน แต่ว่าเพราะเหตุว่าแผนการดังที่ได้กล่าวมาแล้วยังอยู่ระหว่างเรียนรู้แผนการ และก็อยู่ในขั้นตอนเสนองบประมาณสำหรับในการก่อสร้าง   “อ.ส.ค. จึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการดังกล่าวบนพื้นที่จำนวน 150 ไร่ แบ่งเป็นแปลงหญ้ารูซี่ 100 ไร่ และแปลงหญ้าแพงโกล่า 50 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ให้เกษตรกรในพื้น จ.ลำปาง และใกล้เคียง เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่นำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ป้อนอุตสาหกรรมโคนม ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับ อ.ส.ค. พร้อมกับสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน […]