ข่าวทั่วไป

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ฯ จัดโครงการ “สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์”

วันที่14 ตุลาคมในห้องแถลงข่าว ตึกพระจอมเกล้า(ถนนหนทางโยธี) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็สิ่งใหม่ สโมสรปัญญาประดิษฐ์เมืองไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand:AIAT)ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามสมาพันธ์พันธมิตรปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ(National AI Consortium) ภายหลังได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุน ด้านการพัฒนากําลังคน การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกร-วิศวกร-นักวิจัย-วิสาหกิจเริ่มต้น ด้าน”ปัญญาประดิษฐ์” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์” (Super AI Engineer)โดยมี ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(รมว.อว.)เป็นประธานในพิธี การลงนามครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน”ปัญญาประดิษฐ์”เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ในปี 2564 นี้ เป็นโครงการปีที่ 2 (Season 2) ต่อจากโครงการปีที่ […]